Kênh Mp3
Đơn giản là nghe nhạc


Buffering...
Prev Next
Đang tải...
Ca Sỹ:

Thể loại:

Album:
Đang tải...
 • 1. Kram dam bôt ku (song to call together the men to go out fishing) - Various Artists
 • 0
 • 2. Che-chut chan laxier - Gia-rai (song + tube zither) - Various Artists
 • 1
 • 3. Kạ ko po (buffalo ceremony, 11 gongs + drum) - Various Artists
 • 2
 • 4. Pep e jun - Co-ho(6 tuned iron gongs) - Various Artists
 • 3
 • 5. Ntoong soh - Co-ho (lullaby, song + mouth organ) - Various Artists
 • 4
 • 6. Pep e jun - Co-ho (6 pan pipes) - Various Artists
 • 5
 • 7. Bok roh bro ho tua ding dung (song about building a bridge) - Various Artists
 • 6
 • 8. Heru xring xak (song in praise of a woman's hair, bamboo xylophone) - Various Artists
 • 7
 • 9. Bat jong dun (solo for 2-stringed spiked fiddle) - Various Artists
 • 8
 • 10. Pa go nang Gong - Chu-ru (3 gongs, drum, mouth organ) - Various Artists
 • 9
 • 11. Plan phang - Chu-ru (Buffalo horn played to assemble people) - Various Artists
 • 10
 • 12. Poh the ako porro - Chu-ru (festive music, gongs and drum) - Various Artists
 • 11
 • 13. Yu to lia - Chu-ru (funeral music, flute) - Various Artists
 • 12
 • 14. Hong (Ceremonial music 'bird with red head', 6 flutes) - Various Artists
 • 13
 • 15. Pom ro kếmui - Chu-ru (Trad. love melody, mouth organ) - Various Artists
 • 14

Lời bài hát

Đang tải...

Bình luận

Đang tải...

Album liên quan